Łazarz

Zabrzmiała wśród nas radosna nowina o Jezusie Chrystusie według relacji umiłowanego Jego ucznia, św. Jana. Poznaliśmy wydarzenia, które odegrały szczególną rolę w życiu i w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Przesunęły się przed nami postacie, w których staraliśmy się odszukać siebie, swoje życie, poprzez które staraliśmy się przeżyć nasze spotkanie z Chrystusem.

Najpierw Nikodem, ten, który przyszedł w nocy, po kryjomu, bo bał się o swoją karierę. Wtedy usłyszeliśmy po raz pierwszy wspaniałą obietnicę: ,,Trzeba się narodzić z wody i z Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego” (por. J 3, 3. 7). Jakże się to stanie? ,,Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie nowe, wieczne” (J 3, 16). Jakże się to stanie? ,,Trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni” (por. J 3, 14).

Tak Bóg umiłował świat – zapowiedź daru nowego życia.

Potem Samarytanka – kobieta, która była grzesznicą. Należała do ludzi, którzy byli przedmiotem pogardy. Chrystus do niej przychodzi. ,,Gdybyś znała dar Boży” (J 4, 10). Gdybyś prosiła, On ,,dał by ci wody żywej” (J 4, 10), która wytryśnie jak źródło. Wspaniała obietnica: religia w Duchu i w prawdzie, gdzie człowiek znów będzie mógł spotkać się ze swoim Bogiem po przyjacielsku, w Duchu.

Kobieta cudzołożna. Jawnogrzesznica przez wszystkich potępiona. Staje przed Chrystusem. Razem z nią wszyscy stanęliśmy wobec Chrystusa i usłyszeliśmy te wspaniałe słowa: ,,Ja ciebie nie potępiam”. Słowo o odpuszczeniu grzechów. Przyszedł nie po to aby sądzić, ale po to, żeby zbawiać, szukać to, co zginęło.

Niewidomy od urodzenia uzyskuje światło. ,,Czy wierzysz w Syna Człowieczego?” (J 9, 35). ,,Wierzę” (J 9, 38). Otrzymał dar światła i poznał Syna Bożego. Otrzymał chrzest wody z sadzawki Siloe (Posłany). Otrzymał także Ducha, dzięki któremu mógł przejrzeć i zobaczyć Chrystusa i świat. Z nami po chrzcie św. stało się podobnie.

Dobry Pasterz – jak gdyby synteza poprzednich przeżyć. Spotkaliśmy się z Nim wczoraj, nie tylko w słowie, ale także w sakramencie pojednania. Przeżyliśmy wczoraj spowiedź jakby na nowo, jako radosne spotkanie z Pasterzem, który przyszedł po to, aby wieść nas na urodzajne pastwiska, aby nas wprowadzić do wspólnoty dzieci Bożych.

A dzisiaj jeszcze raz wspaniała, radosna nowina. Dzisiaj stanął przed nami Chrystus jako zwycięzca śmierci, jako Ten, który ma władzę nad śmiercią: Łazarz wychodzi z grobu. Tu objawia się Chrystus w pełni mocy. ,,Nadeszła godzina, w której umarli usłyszą głos Syna Człowieczego. Ci, którzy usłyszą te słowa, będą żyli. Nadeszła godzina, w której ci, którzy są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego. Ci, którzy źle czynili, wstaną na zmartwychwstanie sądu; ci, którzy czynili dobrze, wstaną na zmartwychwstanie życia” (por. J 5, 28-29).

To nie są puste słowa: ,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26). Ten, który te słowa wypowiedział, objawił swoją moc. Łazarz od czterech dni leżał w grobie. Jego ciało już się rozkładało. I oto słowa Syna Bożego: ,,Wyjdź!” i dokonuje się fakt wskrzeszenia. Jest to znak potwierdzenia, że obietnice Chrystusa, to nie są tylko słowa, ale że za słowami kryje się życie, niezwykła moc.

Musimy sobie uświadomić, że tu nie chodzi o to, co się stało kiedyś w Betanii, ale o to, co się dzieje teraz, co dokonuje się w naszym życiu. ,,Przyjdzie godzina, kiedy umarli w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego” (por. J 5, 28). To się spełni. Każdy z nas będzie uczestnikiem tego wydarzenia. Do każdego też dotrze głos Boga wszechmocnego, Dawcy życia, który nas wyzwoli z grobu i każdy z nas stanie przed Nim. Przyjdzie godzina, już jest ta godzina, w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci, którzy usłyszą, będą żyli.

To jest obecna chwila. My jesteśmy umarli na duchu; ale mamy słowo Boga. Jeżeli przyjmujemy je z wiarą, już przechodzimy ze śmierci do życia. Ci, którzy usłyszą te słowa, uwierzą Ewangelii, będą żyli. I to jest nasze pierwsze zmartwychwstanie. Ono dokonuje się wtedy, gdy wierzymy w słowo Chrystusa, gdy słowo życia przyjmujemy do swojego serca, gdy odpowiadamy na wezwanie: wierzę Panie – już wtedy przechodzimy ze śmierci do życia.

,,Panie, Ty masz słowa życia wiecznego”. Słyszeliśmy te słowa w czasie ewangelizacji. Wierzymy w te słowa.

Jest jeszcze druga obietnica i drugie wezwanie: ,,Ja jestem chlebem życia, który zstąpił z nieba. Kto pożywa tego chleba, będzie miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatnim” (J 6, 51. 54). Znamy słowo niezwykłej obietnicy, wypowiedzianej przez Tego, który swoim słowem wzbudził Łazarza. Słowo Tego, który ma moc: ,,Ja jestem chleb żywy. Kto będzie pożywał, ten będzie miał życie wieczne. Ja go wskrzeszę”.

Czy wierzysz w to? Jeżeli mówisz: wierzę, to dlaczego tak rzadko przestępujesz do Stołu Pańskiego, dlaczego tak rzadko pożywasz ten chleb, który ma moc udzielania życia wiecznego? Dlaczego nie korzystasz z tego zaproszenia? Tyle razy jesteś obecny, uczestniczysz w Eucharystii. Słyszysz: ,,Oto Ciało Chrystusa”. W każdej Mszy kapłan ukazuje Ciało i zaprasza: ,,Oto Baranek Boży. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”. A jak ty reagujesz? Dlaczego nie śpieszysz z radością do tego Stołu,

gdzie otrzymujemy Chleb Życia wiecznego? Czy wierzysz, że do tego Chleba jest przywiązana obietnica życia wiecznego?

Bogu dzięki, nasze kościoły są jeszcze co niedzielę pełne. Tylu ludzi śpieszy do kościołów, ale po co przychodzą? Chrystus chce nam dać życie, chce być naszym pokarmem na życie wieczne. Obiecuje zmartwychwstanie. Jeżeli się dowiesz, gdy jesteś chory, że gdzieś tam, w jakiejś mieścinie, jest jakiś cudotwórca, jakiś lekarz, który ma moc leczenia chorób, to wszystko zostawiasz, podejmujesz wszelkie trudy i jedziesz do lekarza, który może o trochę przedłużyć ci życie.

A tu Chrystus staje przed nami i zaprasza: ,,Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba” (J 6, 51). Ten chleb nie jest po to, abyś żył parę lat dłużej, ale żebyś miał życie wieczne. ,,Kto pożywa ten chleb, będzie miał życie wieczne” (por. J 6, 58). Dlaczego jesteście tacy obojętni. Dlaczego na niedzielnej Mszy św. jest tylko jakby delegacja parafii, a jeszcze mniejsza grupa pożywa chleb, który ma moc?

Dlaczego się lękamy? Przecież to Dobry Pasterz, który leczy, przywraca wzrok, przebacza. On nas wzywa i zaprasza. Czy wierzysz w to? ,,Nadchodzi godzina, kiedy umarli usłyszą głos Syna Człowieczego” (J 5, 28). Czy słyszysz głos? Jeżeli nie słyszysz, to jesteś nadal umarły.

Co znaczy: usłyszeć głos Syna Człowieczego? To nie znaczy usłyszeć dźwięk Jego głosu, ale trzeba usłyszeć Go w głębi swojego serca, w Duchu Świętym. Trzeba usłyszeć, żeby uwierzyć, że to naprawdę Bóg do mnie mówi, że to Jego słowa, że to słowo ma moc wypełnić to, co oznacza.

Błagajmy Ducha, aby otworzył nasze uszy wewnętrzne, abyśmy usłyszeli głos Boga, który do nas przychodzi. Jeżeli usłyszymy, będziemy żyli, powstaniemy do życia. A jeżeli Jego słowa: ,,ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba” – usłyszymy w Duchu Świętym, to będziemy się w radości garnąć do Uczty Pańskiej. Jeżeli usłyszymy te słowa, to nie będziemy mogli pozostawać na miejscu, kiedy Chrystus zachęca: ,,Pożywajcie”. Wtedy dopiero będziemy konsekwentnymi chrześcijanami. Wtedy dopiero nasze życie będzie konsekwentnym wypełnianiem wypowiadanych słów: ,,Wierzę w jednego Boga, w Chrystusa, w ciała zmartwychwstanie…”

Obyśmy dzisiaj tak usłyszeli głos Syna Człowieczego: żeby to słowo przekazało nam Ducha Świętego. Będziemy dzisiaj znów wezwani, aby pożywać Chleb z nieba. Spotkamy się dzisiaj z Tym, który ma moc przywracania nas do życia. Wyznajemy dzisiaj swoją wiarę nie tylko słowami, ale właśnie w ten sposób. Jesteśmy przygotowani przez wyznanie i uznanie naszych grzechów. Nie ma teraz przeszkody, żeby z ufnością i radością pójść do Tego, który przyszedł do nas, abyśmy mieli życie. Z radością przystąpmy do Dobrego Pasterza, który chce nas wyprowadzić na pastwiska życia.

Wtedy możemy dopiero powiedzieć, że uwierzyliśmy. Chrystus pyta nas dzisiaj tak, jak pytał kiedyś Martę: ,,Jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we Mnie, będzie miał życie. Czy wierzysz w to?” (por. J 11, 25-26)

Niech każdy z nas odpowie dzisiaj na to pytanie. Za chwilę rozpocznie się Eucharystia, dziękczynienie. Chrystus stanie pośród nas ze swoją ofiarą. Odpowiedzmy na Jego wezwanie.